กลเม็ดเด็ดพรายในเวชปฎิบัติ: การจัดระบบเรื่องโรคแพ้ผื่นคันและการรักษาหูดชนิดบาง (en translation)
Year of publication
Research topics
2541

กลเม็ดเด็ดพรายในเวชปฎิบัติ: การจัดระบบเรื่องโรคแพ้ผื่นคันและการรักษาหูดชนิดบาง (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2541 ปีที่ : 14 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 115-118 ประเภท: guideline

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Eczema, classification, Verruca plana, Trichloroacctic acid, โรคแพ้ ผื่นคัน, การจัดระบบ, หูดชนิด แบนบาง, การลอกหน้า, 1998

3 view