กลุ่มของไซโตคายน์ รีเซพเตอร์ (en translation)
Year of publication
Research topics
2544

กลุ่มของไซโตคายน์ รีเซพเตอร์ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2544 ปีที่ : 17 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 41-47 ประเภท: guideline

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : cyproterone, recepter, signal transduction, cellular activation, ไซโตคายน์ รีเซพเตอร์, การถ่ายทอดสัญญาณ, การกระตุ้นเซลล์, 2001

6 view