HA National Forum ครั้งที่ ๑๔
04-08-2021 08:08
3

คำสอนของ“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”งานวิจัยที่ต้องการ ต้องเป็นงานวิจัยที่นำผลมาใช้ประโยชน์ได้จริง (“application to the benefit of mankind”) รายงานการเข้ารับการอบรม / สัมมนา / ประชุม