HA National Forum ครั้งที่ ๑๔
30-04-2021 07:04
31

คำสอนของ“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”งานวิจัยที่ต้องการ ต้องเป็นงานวิจัยที่นำผลมาใช้ประโยชน์ได้จริง (“application to the benefit of mankind”) รายงานการเข้ารับการอบรม / สัมมนา / ประชุม