ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง

การให้บริการทางการแพทย์

เวลาทำการ

ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ -ผู้รับบริการยื่นใบนัดได้ ต้้งแต่เวลา 08.00 -11.30 น.

– แพทย์ตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ จันทร์,อังคาร, พฤหัส,ศุกร์ เวลา 16.30 -20.00 น.

เสาร์เช้า เวลา 08.30-12.00 น. เสาร์บ่าย เวลา 13.00 -16.00 น.

สถานที่ตั้ง

สถาบันโรคผิวหนัง ช้้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ

การโทรเลื่อนนัดที่ศูนย์เลเซอร์: โทรล่วงหน้าก่อนวนนัด 3 วัน

วันเวลารับเลื่อนนัด : วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 14.00 – 15.30 น. โทรศัพท์: 095-207-2833, 095-207-2865