top
Immunology Clinic
16-10-2020
50 view

บริการตรวจทางพยาธิวิทยาและตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีการตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพจากชิ้นเนื้อผู้ป่วยโรคผิวหนังทุกชนิด บริการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิต หาพยาธิสภาพของปัสสาวะ ตรวจหาพยาธิในอุจจาระ มีการตรวจเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเพาะเชื้อจากผิวหนัง เล็บ ผม รวมทั้งการทดสอบความไวของเชื้อต่อยา ให้บริการตรวจหาแอนตี้บอดี้และโปรตีนในชิ้นเนื้อ เลือด และน้ำเหลือง เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค