คลินิกรังสีชีววิทยา

การให้บริการทางการแพทย์

– ให้บริการรักษาผู้ป่วยด้วยการฉายแสงอัลตราไวโอเลต และทำการทดสอบผู้ป่วยแพ้แสงแดด หรือแพ้สารเคมี ร่วมกบัแสงแดด คร้ังแรกผรู้ับบริการตอ้งผ่านการตรวจ จากแผนกผู้ป่วยนอก ช้้น 10 ก่อน จากน้ันแพทยจ์ะส่ง มาปรึกษาที่งานรังสีฯ และจะนัดให้มาพบแพทย์ในคร้ัง ถัดไป (กรณีคิวนัดพบแพทย์เต็ม) เพื่อประเมินและส่ง ทำหตัถการด้านรังสีต่อไป

– เมื่อมีใบนัดของงานรังสีฯ แล้วในวันนัดสามารถยื่นใบ นัดที่เคาว์เตอร์ห้องเวชระเบียน ชั้น 10, 16 และกดเบอร์ คิวผู้ป่วยรังสี(PHOTO) สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษตัว K

– ผู้ป่วยควรมาให้ตรงตามวันนัด และมาก่อนเวลานัด อย่างน้อยประมาณ 10 นาที

เวลาทำการ

ในเวลาราชการ : วันจันทร์ -วันศุกร์เวลา 08.00 -16.30 น.

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ : จันทร์, อังคาร, พฤหัส, ศุกร์เวลา 16.30 -20.00 น. เสาร์เช้า : เวลา08.30-12.00 น. เสาร์บ่าย: เวลา 13.00 -16.00 น.

สถานที่ตั้ง

สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นัดหมายและติดต่อ

เลื่อนนัดพบแพทย์โทรศัพท์ : 095-207-2850

เลื่อนนัดฉายแสงโทรศัพท์ : 095-207-2854, 095-207-2833, 095-207-28653