Procurement Plan Announcement
November 01 2020
ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อ เครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาเส้นเลือดขอดและกำจัดขน (IPL) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (en translation)
01-11-2020
1
November 01 2020
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงเฉพาะตำแหน่ง (NUVB) (en translation)
01-11-2020
1
November 01 2020
ประกาศยกเลิก ประกาวดราคาซื้อเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (en translation)
01-11-2020
2
November 01 2020
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้า สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง (en translation)
01-11-2020
1
November 01 2020
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ สถาบันโรคผิวหนัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง (en translation)
01-11-2020
1
October 27 2020
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่อง Solar simulator (en translation)
27-10-2020
2
October 27 2020
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (en translation)
27-10-2020
2
October 18 2020
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยชีวิตฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ (en translation)
18-10-2020
5
October 18 2020
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคจ้างพัฒนาระบบบริการสารสนเทศสถาบันโรคผิวหนัง (en translation)
18-10-2020
5