แผนยุทธศาสตร์

ด้านบริการและเครือข่าย

The Best
1.1 Center of Excellence (COE)
1.2 2P Safety (Infectious Control; IC)
1.3 IOD New Normal Medical Service
- OPD
- IPD
For The Most
1.4 DSAC/Japan
1.5 Strengthening Health System (รพก./รพร.)
1.6 Tele-Dermatology
1.7 Medical & Wellness Hub (Buriram)

ด้านวิชาการ

Training
2.1 Medical Personnel Training
2.2 Public Education
Branding
2.3 IOD Branding

ด้านวิจัย&นวัตกรรม

Research & Innovation Excellence
3.1 Research
3.2 Innovation

ด้านบริหารและบุคคลากร

4.1 Smart Institute
4.2 Happy IOD & HR Transformation
4.3 IEW Project (Increase Efficiency in the Workplace)
4.4 คืนถิ่น Inderm