ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
16/04/2021
1716

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันโรคผิวหนังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องตน รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ตั้ง

แผนที่สถาบันโรคผิวหนัง

ขั้นตอนการให้บริการ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร     

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันโรคผิวหนังดำเนินงานโดยฝ่ายห้องสมุด โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้า ดังนี้

1.ชื่อ นางสาวชนาภา สิริจิตตานนท์

2.ชื่อ นางสาวศิริกัญญา คำพาที

เอกสารที่นำมาเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลฯ ได้แก่      

 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 

ติดต่อสอบถามข้อมูล       

สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2354-5222