รายงานการจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฯ (en translation)
24-10-2020 06:10
4

รายงานการจัดกิจกรรมพิธีบาเพ็ญพระราชกุศล

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช