ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (en translation)
18-10-2020 05:10
7