top
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลแก่บุคลากรทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด -19
18-10-2020
19 view