top
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
08-10-2020
13 view

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร, พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักจัดการงานทั่วไป, เจ้าพนักงานธุรการ, และผู้ช่วยพยาบาล