บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
08-10-2020 08:10
32

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร, นักวิชาการสาธารณสุข, นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนังานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่สถานบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข