top
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ โดยมีแพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ (en translation)
15-10-2020
11 view

นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ
โดยมีแพทย์หญิงปรียา  กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ
แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง และเลขานุการคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้บริหารสถาบันโรคผิวหนัง
ต้อนรับ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานคณะกรรมการด้านโรคผิวหนังระดับชาติ
ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันโรคผิวหนัง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561