Dermatology Institute Schedule, Doctor Appointment
20/07/2021
1466

นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์

Doctor Schedule

Friday : 4.30pm – 8.00pm
Saturday : 08.30am – 12.00pm

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์

Doctor Schedule

Friday : 8.30am – 12.00pm

พญ.รัศนี อัครพันธุ์

Doctor Schedule

Tuesday (1st and 3rd week): 4.30pm-8.00pm

พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์

Doctor Schedule

Monday : 4.30pm-8.00 pm
Saturday : 8.30am-12.00pm

พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล

Doctor Schedule

Tuesday : 4.30pm-8.00pm
Thursday : 4.30pm-8.00pm

พญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง

Doctor Schedule

Saturday: 8.30am-12.00 pm

ดร. นพ. เวสารัช เวสสโกวิท

Doctor Schedule

Thursday : 4.30pm – 8.00pm

นายแพทย์โกวิท คัมภีรภาพ

Doctor Schedule

Tuesday : 4.30pm – 8.00pm
Thursday : 4.30pm – 8.00pm
Saturday : 1.00pm – 4.00pm

พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก

Doctor Schedule

Tuesday : 4.30pm – 8.00pm
Saturday : 8.30am – 12.00pm
Saturday (1st,3rd and 5th week): 1.00pm-4.00pm

พญ.ไพลิน พวงเพชร

Doctor Schedule

Thursday : 4.30pm – 8.00pm
Saturday : 8.30am – 12.00pm

พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์

Doctor Schedule

Friday :4.30pm – 8.00pm
Saturday : 8.30am – 12.00pm

นายแพทย์ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์

Doctor Schedule

Thursday : 4.30pm – 8.00pm
Friday : 4.30pm – 8.00pm
Saturday : 8.30am – 12.00pm

พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล

Doctor Schedule

Saturday (2nd and 4th month) :1.00pm – 4.00pm

พญ.ชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี

Doctor Schedule

Monday : 4.30pm – 8.00pm
Saturday : 8.30am – 12.00pm
Saturday : 1.00pm – 4.00pm

ดร. นพ. ธนวัฒน์ คูถิรตระการ

Doctor Schedule

Saturday : 8.30am – 12.00pm

นายแพทย์ทนงเกียรติ เทียนถาวร

Doctor Schedule

Tuesday : 4.30pm – 8.00pm
Saturday : 8.30am – 12.00pm.
Saturday : 1.00pm – 4.00pm

พญ.พิมพา ตันธนศรีกุล

Doctor Schedule

Tuesday : 8.30am – 12.00pm.
Friday : 8.30am – 12.00pm.
Saturday : 1.00pm – 4.00pm

พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์

Doctor Schedule

Tuesday : 4.30pm – 8.00pm
Thursday : 4.30pm – 8.00pm

พญ.ธนศรี เสสะเวช

Doctor Schedule

Tuesday : 4.30pm – 8.00pm
Thursday : 4.30pm – 8.00pm

พญ.พัจนภา เวชอนุรักษ์

Doctor Schedule

Monday : 8.30am – 12.00pm.
Friday : 8.30am – 12.00pm.

พญ.สลิล สุวพันธ์

Doctor Schedule

Monday : 4.30pm – 8.00pm
Friday : 4.30pm – 8.00pm

วันStaff ๑Staff ๒Staff ๓Staff ๔FellowDerm .Sur.
จันทร์พ.พิมพาพ.โกวิทพ.ศศธรFellowDerm .Sur.
จันทร์ สัปดาห์ที่ ๒,๔พ.พิมพาพ.โกวิทพ.ศศธรพ.พัชรวิภา
นอกเวลาจันทร์สัปดาห์ที่ ๑พ.โกวิท
นอกเวลาจันทร์พ.พิมพา
อังคารพ.อารยาพ.วรพลพ.สิวะรัตน์Fellow
นอกเวลาอังคารพ.วรพล
พุธ สัปดาห์ที่ ๑, ๓, ๕พ.อาภาศรีพ.ชนิศาพ.กษิราFellowDerm .Sur.
พุธ สัปดาห์ที่ ๒, ๔พ.อาภาศรีพ.ชนิศาพ.มัฏฐสุดาFellowDerm .Sur.
พฤหัส สัปดาห์ที่ ๑, ๓, ๕พ.นัทยาพ.ภัทริดาพ.พิมสิริFellowDerm .Sur.
พฤหัส สัปดาห์ที่ ๒, ๔พ.อัญชิสาพ.ภัทริดาพ.พิมสิริFellowDerm .Sur.
ศุกร์ สัปดาห์ที่ ๑, ๓, ๕พ.กันต์กนิษฐ์พ.ชื่นกมลพ.ศศธรFellowDerm .Sur.
ศุกร์ สัปดาห์ที่ ๒, ๔พ.นัทยาพ.ชื่นกมลพ.ศศธรFellowDerm .Sur.
นอกเวลาศุกร์พ.ศศธร