top
Porphyria Cutanea Tarda
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2547

Porphyria Cutanea Tarda

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 9 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 45-47 ประเภท: case report

วารสาร : วารสารผิวหนัง

Keyword : Porphyria Cutanea Tarda, 2004

10 view