ไลปอย โปรตีนโนซีส: รายงานผู้ป่วย 1 ราย (en translation)
Year of publication
Research topics
2531

ไลปอย โปรตีนโนซีส: รายงานผู้ป่วย 1 ราย (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2531 ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 287-290 ประเภท: case report

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : ไลปอยโปรตีนโนซิส, lipoid proteinosis, 1988

4 view