ผลการศึกษาพยาธิวิทยาในโรค arsenical keratosis (en translation)
Year of publication
Research topics
2543

ผลการศึกษาพยาธิวิทยาในโรค arsenical keratosis (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2543 ปีที่ : 16 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 105-113 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : arsenical keratosis, parakeratosis, hypogranulosis, tonofilament, 2000

3 view