ปัญหาด้านจิตใจในคนไข้โรคเรื้อนไทย : ประเมินโดยแบบคัดกรองสุขภาพจิต General Health Questionnaire-28 ฉบับภาษาไทย (en translation)
Year of publication
Research topics
2554

ปัญหาด้านจิตใจในคนไข้โรคเรื้อนไทย : ประเมินโดยแบบคัดกรองสุขภาพจิต General Health Questionnaire-28 ฉบับภาษาไทย (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2554 ปีที่ : 27 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 151-162 ประเภท: research

Journal : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Leprosy, psychiatric morbidity, Thais,โรคเรื้อน ปัญหาสุขภาพจิต คนไทย, 2011

8 view