ปัจจัยทางคลินิกที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเชื้อ Mycobacterium marinum จากรอยโรคของผู้ป่วยวัณโรคผิวหนัง (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

ปัจจัยทางคลินิกที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเชื้อ Mycobacterium marinum จากรอยโรคของผู้ป่วยวัณโรคผิวหนัง (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 280-285 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : M. marinum cutaneou s infectio n, swimming pool granuloma, วัณโรคผิวหนัง, 2004

4 view