ความชุกของเล็บผิดปรกติในผู้ป่วยโรคผิวหนัง (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

ความชุกของเล็บผิดปรกติในผู้ป่วยโรคผิวหนัง (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 303-312 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : prevalence, nail abnormality, skin patients, อุบัติการณ์, เล็บผิดปรกติ, ผู้ป่วยโรคผิวหนัง, 2004

3 view