การวินิจฉัยทางคลินิกของโรคกลากที่ตัวกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (en translation)
Year of publication
Research topics
2547

การวินิจฉัยทางคลินิกของโรคกลากที่ตัวกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (en translation)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 286-290 ประเภท: research

Journal : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : Diagnosis, tinea corporis, โรคกลากที่ตัว, 2004

4 view