top
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพ” รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (en translation)
15-10-2020
4 view

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาคุณภาพ" ประจำปีงบประมาณ 2561  รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2561