แพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษาสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ (en translation)
15-10-2020 08:10
43

แพทย์หญิงปรียา กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษาสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
Dermatology Symposium for ASEAN Community (DSAC 2018)
โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวรายงาน
ซึ่งการประชุมฯครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้แพทย์ผิวหนังระดับนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ในสาขาผิวหนังและความงาม
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์คกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561