สถาบันโรคผิวหนังจัดโครงการปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าและสร้างฝายชลอน้ำ (en translation)
15-10-2020 08:10
3

นายแพทย์โกวิท คัมภีรภาพ 
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนังจัดโครงการปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปลูกป่าและสร้างฝายชลอน้ำ 
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี  
วันที่ 28 มกราคม 2561