top
แนวทางการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี Tzanck’s smear
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2549

แนวทางการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี Tzanck's smear

ปีที่ตีพิมพ์ : 2549 ปีที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 45-47 ประเภท: guideline

วารสาร : วารสารผิวหนัง

Keyword : Tzanck’s smear, 2006

2 view