top
อิริธีม่า เอลเลวาตุ้ม ไดอุตินุ่ม ชนิดตุ่มน้ำ
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2531

อิริธีม่า เอลเลวาตุ้ม ไดอุตินุ่ม ชนิดตุ่มน้ำ

ปีที่ตีพิมพ์ : 2531 ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 303-306 ประเภท: case report

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : อิริธีม่า เอลเลวาตุ้ม ไดอุตินุ่ม ชนิดตุ่มน้ำ, EED, erythema elevatum diutinum, 1988

4 view