วิเคราะห์ผลของการรักษา Systemic lupus erythematosus
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2525

วิเคราะห์ผลของการรักษา Systemic lupus erythematosus

ปีที่ตีพิมพ์ : 2525 ปีที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 10-16 ประเภท: case report

วารสาร : จุลสารสมาคมแพทย์ผิวหนัง

Keyword : C3, lupus erythematosus, prednisone, 1982

3 view