top
ลักษณะอาการทางคลินิกและความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วย Discoid lupus erythematosus(DLE)
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2547

ลักษณะอาการทางคลินิกและความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วย Discoid lupus erythematosus(DLE)

ปีที่ตีพิมพ์ : 2547 ปีที่ : 29 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 248-253 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : discoid lupus erythematosus, direct immunofluorescence, phototest, การทดสอบการตอบสนองต่อแสง, 2004

11 view