รายงานผู้ป่วย Netherton syndrome
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2551

รายงานผู้ป่วย Netherton syndrome

ปีที่ตีพิมพ์ : 2551 ปีที่ : 24 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 208-212 ประเภท: case report

วารสาร : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Netherton syndrome, conge nita l ichthyosiform ery throderma, ichthyosis linearis c ircumflexa ,trichorrhex is invag inata, กลุ่มอาการนิเธอทัน, กลุ่มอาการผิวแดงลอกเป็นขุยตั้งแต่กำเนิด ผมรูปร่างผิดปกติเป็นปล้องคล้านไม้ไผ่, 2008

8 view