top
ระดับสารหนูในเส้นผลและเล็บของเด็กวัยรุ่นปกติในอำเภอร่อนพิบูลย์
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2532

ระดับสารหนูในเส้นผลและเล็บของเด็กวัยรุ่นปกติในอำเภอร่อนพิบูลย์

ปีที่ตีพิมพ์ : 2532 ปีที่ : 14 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 225-229 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : สารหนู, เส้นผม, เล็บ, ระดับสารหนู, 1989

3 view