ภาพอิเล็กตรอนของเชื้อพิโรสปอรัม โอวาเล่ สาเหตุโรคเกลื้อนสีนิล
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2531

ภาพอิเล็กตรอนของเชื้อพิโรสปอรัม โอวาเล่ สาเหตุโรคเกลื้อนสีนิล

ปีที่ตีพิมพ์ : 2531 ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 295-298 ประเภท: case report

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : โรคเกลื้อนสีนิล, 1988

6 view