พิษสารหนูเรื้อรังรุนแรง:ร่องรอยทางคลินิกสู่การศึกษาทางระบาดวิทยา
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2531

พิษสารหนูเรื้อรังรุนแรง:ร่องรอยทางคลินิกสู่การศึกษาทางระบาดวิทยา

ปีที่ตีพิมพ์ : 2531 ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 279-281 ประเภท: case report

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : พิษสารหนูเรื้อนังรุนแรง, Arsenic, 1988

4 view