top
ปานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2531

ปานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ปีที่ตีพิมพ์ : 2531 ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 283-285 ประเภท: case report

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : ปานของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, Connective tissue naevi, 1988

2 view