top
ประสิทธิภาพของยา 5% Imiquimod cream ในการรักษาโรคหูดข้าวสุก เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยวิธีสะกิดหูด
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2553

ประสิทธิภาพของยา 5% Imiquimod cream ในการรักษาโรคหูดข้าวสุก เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยวิธีสะกิดหูด

ปีที่ตีพิมพ์ : 2553 ปีที่ : 26 ฉบับที่ : 4 หน้าที่ : 199-207 ประเภท: research

วารสาร : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : โรคหูดข้าวสุก, การสะกิดหูด, 5% Imiquimod cream, 2010

7 view