top
ค่าเฉลี่ยของ minimal erythema dose ในผู้ป่วยที่มีระดับสีผิวแตกต่างกัน
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2548

ค่าเฉลี่ยของ minimal erythema dose ในผู้ป่วยที่มีระดับสีผิวแตกต่างกัน

ปีที่ตีพิมพ์ : 2548 ปีที่ : 30 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 17-22 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : minimal erythema dose, skin type, สีผิว, 2005

5 view