top
การหา T-lymphocytes ด้วยวิธี E-rosette ในคนปกติ
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2527

การหา T-lymphocytes ด้วยวิธี E-rosette ในคนปกติ

ปีที่ตีพิมพ์ : 2527 ปีที่ : 9 ฉบับที่ : 5 หน้าที่ : 295-298 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : T-lymphocytes, E-rosette, 1984

7 view