การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Cacipotriol ร่วมกับ UVB และ Goeckerman regimen ในการรักษา Psoriasis
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2540

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง Cacipotriol ร่วมกับ UVB และ Goeckerman regimen ในการรักษา Psoriasis

ปีที่ตีพิมพ์ : 2540 ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 93-98 ประเภท: research

วารสาร : วารสารโรคผิวหนัง

Keyword : Calcipotriol, UVB, psoriasis, 1997

6 view