top
การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพและผลแทรกซ้อนของยาทารักษาฝ้าซึ่งผลิตโดยสถาบันโรคผิวหนังกับยาทารักษาฝ้านำเข้าจากต่างประเทศ
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2552

การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพและผลแทรกซ้อนของยาทารักษาฝ้าซึ่งผลิตโดยสถาบันโรคผิวหนังกับยาทารักษาฝ้านำเข้าจากต่างประเทศ

ปีที่ตีพิมพ์ : 2552 ปีที่ : 34 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 142-149 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : melasma, hydorquinone, Triluma, efficacy, ฝ้า, ไฮโดรควิโนน, ประสิทธิภาพ, 2009

8 view