การรักษาผื่นไลเคนอะไมรอยด์โดสิส ด้วยยาทาสารละลายไดเมททิลซัลฟอกไซด์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ10 และ ร้อยละ 30
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2549

การรักษาผื่นไลเคนอะไมรอยด์โดสิส ด้วยยาทาสารละลายไดเมททิลซัลฟอกไซด์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ10 และ ร้อยละ 30

ปีที่ตีพิมพ์ : 2549 ปีที่ : 31 ฉบับที่ : 2 หน้าที่ : 110-117 ประเภท: research

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : Lichen amyloidosis, Dimethylsulfoxide, (DMSO), โรคไลเคน อะไมรอยด์โดลิส, ยาได่เมททอลซัลฟอกไซด์, 2006

134 view