top
การปรับปรุงวิธีการหา Antinuclear Antibody(ANA) โดยใช้ Hep-2 Cell Substrate
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2533

การปรับปรุงวิธีการหา Antinuclear Antibody(ANA) โดยใช้ Hep-2 Cell Substrate

ปีที่ตีพิมพ์ : 2533 ปีที่ : 15 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 164-170

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword :

4 view