top
การปรับปรุงวิธีการหา Antinuclear Antibody(ANA) โดยใช้ Hep-2 Cell Substrate
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2533

การปรับปรุงวิธีการหา Antinuclear Antibody(ANA) โดยใช้ Hep-2 Cell Substrate

ปีที่ตีพิมพ์ : 2533 ปีที่ : 15 ฉบับที่ : 3 หน้าที่ : 164-170 ประเภท:

วารสาร : วารสารกรมการแพทย์

Keyword : antinuclear, antibody, ANA, hep 2, 1990

5 view