top
การตรวจหา Demodex spp.ทางห้องปฏิบัติการ
ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อบทความงานวิจัย
2550

การตรวจหา Demodex spp.ทางห้องปฏิบัติการ

ปีที่ตีพิมพ์ : 2550 ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้าที่ : 51-54 ประเภท: guideline

วารสาร : วารสารผิวหนัง

Keyword : Demodex spp, SSSB, 2007

13 view