บริการห้องผ่าตัด

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ ห้องผ่าตัด ชั้น 1 สำนักงานชั่วคราว สถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ที่อยู่ 420/7 สถาบันโรคผิวหนัง ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 095-207-2844, 0-2354-3743

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1.ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์
– ผู้รับบริการยื่นใบนัดได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น.
– แพทย์ตรวจเวลา 09.00 – 12.00 น.

2.คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

– จันทร์, อังคาร, พฤหัส, ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น.
– เสาร์เช้า : เวลา 08.30- 12.00 น.
– เสาร์บ่าย : เวลา 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ข้อกำหนดการให้บริการ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

  • ผู้รับบริการที่ส่งมาจากแผนกผู้ป่วยนอก /แผนกอื่นๆ:

ยื่นใบนำทางจากแผนกผู้ป่วยนอก /แผนกอื่นๆ

  • ผู้รับบริการที่มีใบนัดห้องผ่าตัด:

ยื่นใบนัดห้องผ่าตัดพร้อมเบอร์คิว

กรณีสิทธิบัตรทองหรือประกันสังคม  ให้นำเอกสารจากโรงพยาบาลต้นสังกัดมาด้วยทุกครั้งกรณีมีผลตรวจชิ้นเนื้อจากโรงพยาบาลต้นสังกัด หรือผลเลือดที่แพทย์จากสถาบันโรคผิวหนังให้ตรวจจากโรงพยาบาลต้นสังกัดให้นำเอกสารมาด้วย

ขั้นตอนการให้บริการ

1.ขั้นตอนการรับบริการ

  • ผู้รับบริการที่มีใบนัดห้องผ่าตัด
    กดเบอร์คิวขึ้นต้นด้วยอักษร L และลงทะเบียน
  • ผู้รับบริการที่ส่งมาจากแผนกผู้ป่วยนอก/แผนกอื่นๆ
    ติดต่อห้องผ่าตัดโดยตรง (ไม่ต้องผ่านห้องบัตร)
2.ยื่นใบนัดหรือใบนำทางห้องผ่าตัด ชั้น 16
3.พบพยาบาลคัดกรองห้องผ่าตัด ชั้น 16
4.ชำระเงินการเงิน ชั้น 16
5.พบแพทย์/ทำหัตถการห้องผ่าตัด ชั้น 16
6.พบพยาบาลหลังตรวจ และรับใบนำทาง/ใบนัดห้องผ่าตัด ชั้น 16
7.ชำระเงินเพิ่มเติม (ถ้ามี) การเงิน ชั้น 16/ การเงินชั้น 10
8.รับยา ห้องยา ชั้น 10
การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่

  • เว็บไซต์สถาบันโรคผิวหนัง  www.iod.go.th
  • e – mail คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน suggestions@inderm.go.th