พญ. นัทยา วรวุทธินนท์
ตำแหน่ง :
ด้านพัฒนาคลินิกบริการ รูปแบบพิเศษ สาขา DMS6
ตำแหน่งแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
ประวัติการศึกษา :
- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา
- Cert. in senior research associate in laser, cosmetic and mohs surgery
- Feinberg School of Medicine, Northwestern University