นพ. ทนงเกียรติ เทียนถาวร
ตำแหน่ง :
แพทย์
ตำแหน่งแพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง :
แพทย์ประจำสถาบันโรคผิวหนัง
ประวัติการศึกษา :
- พบ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล) - วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา
- Research Fellow in Phlebology (leg vein), Department of Dermatology, University of Texas Medical School at Houston, USA
- International Fellow of Phlebology, Australasian College of Phlebology, Australia
นัดหมายแพทย์