คลินิกโรคพันธุกรรม

การให้บริการทางการแพทย์

– ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโครโมโซม และยีนของพันธุกรรม

– ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการดี เอ็น เอ และชีวเคมี (DNA and Biochemical Testing)

เวลาทำการ

สถานที่ตั้ง

นัดหมายและติดต่อ