โครงการอบรมเรื่อง การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต เรามีส่วนร่วมได้อย่างไร
03-10-2020 12:10
21

สถาบันโรคผิวหนังจัดโครงการอบรมเรื่อง “การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต เรามีส่วนร่วมได้อย่างไร” เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยให้ความรู้เรื่องการจัดการผลประโยชน์  ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันโรคผิวหนัง และร่วมเสวนาหรือรับฟังปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับฐานความคิดบุคลากรให้แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยระบบคิด “แก้ทุจริตต้องคิดเป็น” และ “แก้ทุจริตต้องคิดแยกแยะ” (Digital Thinking)

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา 11.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ